Vergunde opslagplaats “Niet verontreinigde gronden”

De gedeelten van de zandwinput die werden ontgonnen zijn vergund als DOP of Definitieve Opslagplaats voor 200.000m³ zuivere gronden conform VLAREBO (vrij hergebruik bodembestemmingstype II).

De opvulling mag volgens de verleende vergunning uitsluitend gebeuren met niet-verontreinigde uitgegraven bodem, of bodem die een fysische scheiding heeft ondergaan en gereinigde uitgegraven bodem die inzake fysische samenstelling voldoet aan het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming.

Ook moeten de aangebrachte gronden inzake chemische samenstelling voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in bijlage V van hetzelfde VLAREBO-besluit.

Vooraleer wij grond kunnen aanvaarden dient er een technisch verslag te worden opgesteld zoals voorgeschreven door een bodembeheerorganisatie. Ook verwachten wij dat de conformverklaring van het technisch verslag door de bodembeheerorganisatie ons wordt voorgelegd.
Voor alle informatie rond de bodembeheerorganisaties nl.: Grondbank vzw en Grondwijzer vzw kun je hier doorklikken naar hun websites.

De DOP is gelegen langs de Cappoenstraat (voorheen Kromfortstraat) te Adinkerke – De Panne en is zeer gemakkelijk te bereiken via de afrit 1 (Adinkerke – De Panne) van de A18/E40.

Uiteraard kunnen wij ook instaan voor het afhalen van de uitgegraven grond en het transport naar onze DOP.